Boulez deconstructed – the fragments

Boulez deconstructed

Deconstruction poetry: A process for reading among the lines.

Elusive wisdom lacks ambition.
(Flyktig visdom mangler ambisjoner.)

The necessity of writing does not change.
(Nødvendigheten av å skrive endres ikke.)

Writing of these intervals may be a true attempt at elimination of the internal contradiction ruled by embryonic deduction.
(Skriving av disse intervallene kan være et sant forsøk på eliminering av interne motsetninger styrt av embryonale slutninger.)

Let me revert to harmony based upon abundance of sound guided by poetic realms.
(La meg gå tilbake til harmoni basert på overflod av lyd guidet av poetiske riker.)

The last discovery; serial writing into oneself by serious presence will attain concious perspective.
(Den siste oppdagelsen; serieskriving inn i seg selv med alvorlig tilstedeværelse vil oppnå bevisst perspektiv.)

Why acknowledge the idea of impotence?
(Hvorfor anerkjenne ideen om impotens?)

We adopt a certain bastard logic ruling that intentions are attractive.
(Vi tar i bruk en viss bastardlogikk som bestemmer at intensjoner er attraktive.)

One by one the false canons have pressed forward.
(En etter en har de falske kanons presset seg fremover.)

How could we judge such lack of weakness, in which the poor, ugly, morose deserve to be called expressive?
(Hvordan kan vi dømme slik mangel på svakhet, hvor de fattige, stygge, gretne fortjener å bli kalt uttrykksfulle?)

Uncomprehending leaves us arrogant.
(Uforståenhet gjør oss arrogante.)

The first sound dreamed of in timbres lead by prudent flights outside the answer.
(Den første lyden drømt om i klangfarger (ble) ledet av forsvarlige reiser utenfor svaret.)

If the valid solution want to confuse epiphany with mediocrity, one wishes one could die.
(Dersom den gyldige løsningen ønsker å forveksle åpenbaring med middelmådighet, ønsker man at man kunne dø.)

Promise has become bragging, much less melancholy.
(Løfter har blitt skryt, i mindre grad melankolsk.)

LagreLagre