NB! Click on the -symbol in the youtube video window to reveal english subtitles.
Hør!

Det går en Nemesis gjennom Norge! De farligste fiender er oss selv. Troll kan digte løgne til det sejrende resultatet. Tiden eier kun det tabte. Hverken profet, Herregud, fanden eller tusen kloke mennesker råder over denne tapte verden. Den sterkeste mann i tiden eier verden. Moralbegrepene brister: Jeg skjønner ikke hvor skoen trykker, og jeg bryr meg ikke. Frost og løgner råder her. Gjerningsmennesker tar friheden alene. De kommer i dyrehammen med masken på. Vi bryr oss ikke om friheten: hva skal vi bruke den til? Stryk språkets gamle ord. Vi har skapt maktspråk, ikke rettferdighet. Stryk retten vekk! Vedtekter råder ikke alene. Resultatet blir galest, og lykken stykkevis – og delt. Norge er befolket av sin Nemesis. De eier retten til å kaste resultatet. Troll har alltid retten. De seirende elsker kampen til de ufrie. Utgangspunktet er mishandling av hjertets og hjernens verden. Når skoen trykker, skilles friheten fra livet. Besittelsen av magtspråk er velsignede vaner ingen ufrie kan forstå. Lykken kan man bruke til kampen for makt. Å, hvor dumme vi er! Idealer kommer aldri opp igjen. Hva har vi lært? Å gjøre tiden til sand? Hva har vi skapt? Dommedag?

ENGLISH:

Listen! A Nemesis proceeds through Norway! The most dangerous enemies are ourselves. Trolls can make lies into the winning result. Only time owns what’s lost. Neither the Profet, The Lord, the Devil or thousand wise men are ruling over this lost world. The strongest man in time owns the world. The concepts of moral are breaking: I do not understand where the shoe is pinching, and I do not care. Frost and lies are ruling here. The „doers“ are stealing freedom for themselves. They come in animal-skin with the masks on. We don’t care about freedom: what are we going to use it for? Erase the old words of the language. We have created language of power, not justice. Erase the rights! Laws are not ruling alone. The results becomes the most wrong, and happiness in parts and pieces. Norway is populated by its Nemesis. They own the right to throw the result. Trolls always have the right. The victors love the battle of the unfree. The origin is abuse of the world of the heart and mind. When the shoe is pinching, freedom is parted from live. The posession of power language are blessed habits no unfree can understand. Happiness may be used for the struggle for power. Oh, how we are stupid. Ideals will never come back. What have we learned? To transform time into sand? What have we created? Doomsday?

LagreLagre